လူသားချင်းစာနာကူညီရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မရှင် – ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၂)

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်