ကြားကာလ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး ဖော်ဆောင်ရာတွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ရက်

နိဒါန်း

၁။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း(၁)၊ အခန်း(၄) အပိုင်း(၃)၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်စနစ် စာပိုဒ်ခွဲ(၁၈)၊ (၁၉) အရ မူဝါဒ ချမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ ကြားကာလ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး ဖော်ဆောင်ရာတွင် မဖြစ်မနေ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် မျှဝေ သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရပ်ဖော်ဆောင်ရန်လုပ်ငန်းတာဝန်

၃။ အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်း (၂) ပိုင်း ခွဲ၍ ဖော်ဆောင်သွားပါမည်-

(က) အခွန်ကောက်ခံခြင်း။

(ခ) အခွန်မျှဝေသုံးစွဲခြင်း။

၃(က) အခွန်ကောက်ခံခြင်း။

(၁) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရက အခွန်ကောက်ခံခြင်း

(ကက) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရက ကိုယ်တိုင်အခွန်ကောက်ခံခြင်း

(ခခ) ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (ပအဖ) မှတစ်ဆင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်း

(၂) ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (ပအဖ)က အခွန်ကောက်ခံခြင်း

(ကက) အခွန်ကောက်ခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန နှင့်ညှိနှိုင်း ကောက်ခံရမည်။

၃(ခ) အခွန်မျှဝေသုံးစွဲခြင်း

အခွန်မျှဝေသုံးစွဲရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ခွဲဝေသုံးစွဲမည် ဖြစ်သည်။

(၁) အခွန်ကောက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုး၏ စီမံ ခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ထားရှိရမည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် အခွန်ကောက်ခံရှိငွေ စုစုပေါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒေသအချင်းချင်း မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကဏ္ဍအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(၂) အခွန်ကောက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့(ပအဖ) ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ထားရှိရမည်။ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့(ပအဖ) သည် အခွန် ကောက်ခံရှိငွေစုစုပေါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု မျှဝေ သုံးစွဲခြင်းကဏ္ဍအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(၃) အခွန်ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (ပကဖ)၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင်ထားရှိရမည်။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (ပကဖ) သည် အခွန်ကောက်ခံရှိငွေစုစုပေါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကဏ္ဍအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၄။ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်

၎င်း အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒသည် ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ သက်တမ်းအတွင်း၌သာ အကျုံးဝင်သည်။

၅။ အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက်များ

(က) အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ၌ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိရမည်။

(ခ) အခွန်နှုန်းထားများမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) ကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ပြင်ဆင်ပြဌာန်းခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။